TAJNÝ KÓD PRADÁVNEHO JAZYKA SLOVANOV

TAJNÝ KÓD PRADÁVNEHO JAZYKA SLOVANOV

TAJNÝ KÓD PRADÁVNEHO JAZYKA SLOVANOV

Tento článok pochádza z roku 1845 z knihy ruského spisovateľa Platona Lukaševiča. Pokúsili sme sa prispôsobiť tento materiál tak, aby sme štýl autora zachovali v maximálnej možnej miere.

Podľa encyklopedického slovníka „BIOGRAFIA RUSKA“ (Brockhaus a Efron):
Lukaševič, Platon Akimovič – etnograf (asi 1809 – 1887). Študoval na gymnázium v Nežinsku, kde sa priatelil s Gogoľom. V roku 1836 vydal zbierku „Maloruské a Červonno-ruské piesne“, ktorá obsahuje veľa cenných materiálov. Do oblasti etnografie sa priraďuje Lukaševičove dielo: „O pozoruhodných zvykoch a zábavách Malorusov na sviatok Narodenia Krista a na Nový rok“ („Severný archív“, 1876, časť II.). Ostatné Lukaševičove diela sa vyznačujú zvláštnosťou hraničiacou s duševnou poruchou. Napríklad: „Čaromutia alebo posvätný jazyk kúzelníkov, volchvov a žrecov, ktorý objavil Platón Lukaševič“, (Petrohrad, 1846), „Príklady všestranného slovanského čaromútia“.
No podľa iných zdrojov Platon Lukaševič bol veľký ruský vedec, vynikajúci lingvista, filológ, historik, básnik, spisovateľ, matematik, fyzik, chemik, astronóm, meteorológ.
Bol to človek, ktorý odhalil Rusku a svetu základy chápania pôvodného prvoRodného jazyka večnosti. Pochopil zákon o vytvorení všetkých jazykov Národov Sveta a tajomstvo čísel.

Bola to mnohoročná, obrovská a piplavá práca. Po tom, ako doštudoval viac ako 40 jazykov, porovnával a pochopil ich a aj svetové dejiny, zvyky, piesne, legendy, mýty väčšiny národov sveta, dospel k nevyvrátiteľným záverom:

1. Pri vzniku Sveta Rod Ľudský mal Jediný Všeobený Jazyk – Počiatočný (alebo PÔVODNÝ)

2. Postupom času z rôznych dôvodov z neho sa vyvnuli ďalšie jazyky – Čaromútne (alebo ZMIEŠANÉ) a Odvodené (od Pôvodného Jazyka).

No z Pamäte Národa meno Platon Lukaševič bolo vymazané, jeho knihy i v tých najneprístupnejších knižniciach boli zlikvidované.

V pradávnych časoch mali Cári, Kniežatá, Volchvovia, Žreci a hlavy Rodov tajné vedomosti, ktoré nazývali Védami alebo Sandrami. S pomocou Véd mohli získavať vedomosti z Informačných Polí Vesmíru, používať Jeho Múdrosť a komunikovať s Bohmi. Aby uchránili Védy v čistote, Žreci používali tajný jazyk.

Obrazy Starobylého Pôvodného Jazyka sa ÚPLNE ZACHOVALI VO VŠETKÝCH SLAVIANSKÝCH JAZYKOCH. Národy, ktoré ich zachovali, sa začali nazývať:

SLAVIANI = SLOVANIA – MOCNÁRI SLOVA.

Ale potom, počas viac ako 5 tisíc rokov, pôvodný jazyk na Rusi neustále strácal svoje vlastnosti a znovuzrodieval sa. A tento slovanský jazyk, ktorý teraz máme, je iba ozvenou prvoRodného jazyka. Napríklad, z ruského jazyka sa odstránili písmená „Ъ“, Jať, Jer, Jus, čím sa zničila hudobná a tonická gramatika jazyka, a to ho odrovnalo. A takýmto spôsobom v mnohých slovách sa stratila celistvosť slabík.No teraz sa odhalilo hlavné tajomstvo Starobylého Jazyka a zistilo sa, že STAROBYLÉ RUSKÉ PÍSMO bolo SLABIČNÉ. Každý znak znamenal slabiku. Slová starobylého jazyka sa písali a čítali do jedného riadku bez oddeľovania, slabikami zľava doprava a naopak. Každé Slovo malo niekoľko skrytých významov.To znamená, že KÓD alebo kľúč k rozlúšteniu tajomstiev a skrytých informácií spočíva v ČÍTANÍ starých slovanských SLOV SLABIKAMI, DOVNÚTRA a NAVONOK.Ak týmto spôsobom čítané Slovo zachovalo starodávnu čistotu, potom vysvetľuje a definuje predurčenie samého seba a odovzdáva mnoho významov, jednoduchých aj skrytých. Takéto starodávne Slová a Slabiky, zložené dokopy, môžu zostavovať vety s rôznymi členeniami, ktoré s prídavnymi Slovami vytvárajú rôzne texty, ktoré si navzájom vysvetľujú, ukazujú a prehlbujú.Ďalším tajomstvom starovekého Jazyka je v tom, že konce Slov majú zmysel a čítajú sa. Sú to prídavné slová, prostredníctvom ktorých sa vyjadruje kvalita významu alebo vlastnosti toho Slova, ku ktorému je „pripojené“. To znamená – každá slabika má svoj vlastný význam, na ktorý sme zabudli. Často koniec Slova je začiatkom za ním nasledujúceho.Keď poznáme tieto tajné zákony, skúsme porozumieť v posvätnom význame niektorým Slovám.

СВЕТЪ = СЪВЕТЬ+(ТЪ ВЕСЪ) – свет то весть, или Совместная то Весть-СОВЕСТЬ.

čítaj:
(sveť ) = (s´veť) + ( t´ vec´)
preklad:
Svetlo = vedenie + (poznanie) – svetlo je poznanie, alebo Hromada (valná) je Poznanie

ЛУЧЬ + (ЧЪЛО) – лучь чело. Излучение Чело (головы) Человека.
Luč + (č´lo) – lúč je čelo. Žiarenie je Čelo (hlava) Človeka.

ЧЕЛОВЕКЪ = ЧЕЛО ВЕКА +(КА ВЕЛОЧЕ) – ЧЕЛО ВЕКА КАКО ВЕЛИЧЕЕ. ЛУЧЬ ВЕКА ТО ВЕЛИКИЙ.
Čelovek = Čelo veka + (ka veloče) – Čelo Storočia Ako Veľkosť (vznešenosť). Lúč Storočia Je Veľký.

ЦАРЪ + (рЬца) – царь рекущий. Старший из князей, имеющий право голоса.
Car´ + (rjca) – car rieky. Najvrchnejší z kniežat s hlasovacím právom.

КНЯЗЪ = княж = книжник (зънякъ) – книжник знающий. Владеющий сокровенными знаниями.
Kňjaz = knieža = knihovník (z´ňjak´) – knihovník, ktorý vie. Ten, ktorý ovláda tajné znalosti.

ВОЛХВЪ = волъсъвъ + (въ сълъво) – Волъсъ съвъвъ Сълъво. Велеса советует Слово. Volchv´ = vol´s´v´ + (v´ s´l´vo) – Veles doporučuje Slovo

ЖРЕЦЪ = жъ реце + (цере жъ) – жизнь рекущий, царь жизни.
Žrec = ž´rece + (cere ž´) – Život tečúci, cár života.

UVEDENÉ KOMBINÁCIE STAROBYLÝCH SLOV V ICH SLABIKOVOM ČÍTANÍ SÚ HESLOM, ZLATÝM KĽÚČIOM, KTORÉ ODOMYKAJÚ POSVÄTNÉ DVERE, DO ČISTÉHO POĽA (informačného poľa vesmíru) alebo DO PROROCKÉHO LESA, (ktoré spravujú VÉDY).

KTO BOL PONÍŽENÝ, TEN BUDE NAD VŠETKÝMI POVÝŠENÝ

Aký bude budúci vývoj ruskej reči? Taký, ako nikto neočakáva a nedomieva. Čo je slovanský jazyk? – Živý obraz Starobylého Pôvodného Jazyka Roda Človečenského. Všetky národy sveta už len z obyčajnej zvedavosti spoznať tajnú štruktúru svojho vlastného, materinského jazyka a pravý význam všetkých jeho slov, BUDÚ SA HO UČIŤ. A mnohí sa ho naučia a budú o ňom písať svoje výtvory, štúdie, objavy. NEPREJDE STO ČI DVESTO ROKOV a mnohí budú hovoriť jedným zo zdokonalených Slovanských Jazykov. A potom Celý Svet bude nasledovať tento príklad. Dokonalosť, elegancia, ľúbozvučnosť, determinizmus – to sú vlastnosti Starobylého Pôvodneho Jazyka. Spolu budú jazykom svedčiacim o Sláve a veľkosti Roda človečenského. Dokonalosť a obnova, jednota a zmierenie.Čím viac teraz uchránime pred stratou naše slovné bohatstvo, tým skôr a komfortne sa pretne Gordiánsky uzol bývalých Osudov Rodu človečenského, tým skôr Ľudstvo VYTUŠÍ Svoju Slávnu Budúcnosť.Nehľadiac na silné útoky proti Pôvodnému Jazyku, ktoré budú trvať dlho a dlho, celkom prirodzene z nejakého dôvodu ZVÍŤAZÍ:

PRE VŠETKÝCH ĽUDÍ SVETA JE PRVORODNÝ, PÔVODNÝ, A ZÁROVEŇ JAZYK JE VEČNÝ, NESMRTEĽNÝ, NEUMIERAJÚCI A „ÚSTNE PREDÁVANÝ“ NA VEČNOSŤ …Tvrdí, že Rod Čovečenský bol od nepamäti vyššie ako terajší, potom ponížený a opäť získal „obraz a podobu“ SVETO-TVORCU.

Čím viac teraz uchránime pred stratou naše slovné bohatstvo, tým skôr a komfortne sa pretne Gordiánsky uzol bývalých Osudov Rodu človečenského, tým skôr Ľudstvo VYTUŠÍ Svoju Slávnu Budúcnosť.
Nehľadiac na silné útoky proti Pôvodnému Jazyku, ktoré budú trvať dlho a dlho, celkom prirodzene z nejakého dôvodu ZVÍŤAZÍ:PRE VŠETKÝCH ĽUDÍ SVETA JE PRVORODNÝ, PÔVODNÝ, A ZÁROVEŇ JAZYK JE VEČNÝ, NESMRTEĽNÝ, NEUMIERAJÚCI A „ÚSTNE PREDÁVANÝ“ NA VEČNOSŤ …
Tvrdí, že Rod Čovečenský bol od nepamäti vyššie ako terajší, potom ponížený a opäť získal „obraz a podobu“ SVETO-TVORCU.

ČISTÉ POLE A PROROCKÝ LES

Existuje niekoľko známych tajomných právd:

1. V rozprávkach niet lží, len náznakom. Každá starobylá ruská ľudová rozprávka – „Сказка“, ešte nerozriedená Tieňom – „уКАЗКА“, je algoritmom pre vstup do Čistého poľa (informačného poľa Vesmíru) alebo do PROROCKÉHO LESA, (ktoré spravujú VÉDY).
2. Nevyhodíš Slová z Piesní. V mnohých Starobylých Ľudových Piesňach, Bylinách, Baladách, Básňach, ktoré majú osobitný rytmus a význam, sú skryté kľúčové frázy – heslá kvôli ich dešifrovaniu a prístupu k Čistému Poľu.
3. Živú Vodu sitkom nenaberieš. Znalosť a naplnenie Starobylých Ruských Tradícií, Obradov, Modlitieb, Sviatkov, Tancov, Piesní a Dobrých Skutkov, Slov, Myšlienok pre druhých tvoria okolo nás priestor lásky. Veľký a silný priestor lásky je priepustka do Čistého Poľa.
Takto to vyzerá jednoducho. Len nájsť správne príbehy, piesne. Prečítať si ich, spievať a tancovať. Tak, lenže je tu opäť smola: niekto z Ruského Jazyka ukradol Písmená Jať, Jer, Jus… , čo zničilo hudobnú štruktúru a tonickú gramatiku jazyka. Všetky knihy sa tlačia bez týchto písmen a bez tvrdých znakov, ta tak sa nedajú správne prečítať v starom jazyku. Čo teraz robiť?

Ale nič nie je stratené. V knižniciah sa zachovali knihy so zaznamenanými Piesňami a Bylinami, ktoré boli vydané pred revolúciou, a v nich nie je narušená hudobná štruktúra jazyka, stačí ich len nájsť, prečítať a porozumieť im. Možno medzi ľuďmi sa nájdu takí, ktorí zachovali pôvodné Piesne a Rozprávky. Môžete ich vyhľadať a vypýtať si ich. A keď zapíšete príbehy, Slová a znejúce Rytmy piesní VRÁŤTE SPÄŤ DO VÁŠHO JAZYKA.Takto sa môžete pokúsiť aspoň veľmi približne odhaliť a uvedomiť si význam ruského slova. Vyskúšame pochopiť, aký skrytý význam sa schováva v mene ruského básnika: Alexandra Sergejeviča Puškina.

Rozšifrovanie mena a básní Alexandra Sergejeviča Puškina

Prvotné tajomstvo znie:
Pri analýze mena nemeňte postupnosť. Najprv musíte napísať jeho meno, potom Meno Otca, a za tým meno Roda (Priezvisko). Text je potrebné napísať na jeden riadok bez medzier:

АЛЕКСАНДРСЕРГЕЕВИЧПУШКИН
(ALEXANDERSERGEJEVIČPUŠKIN)

Ak vedľa SPOLUhlásky chýba Samohláska, vložte na jej miesto písmenko “Ъ”:

АЛЕКЪСАНЪДЪРЪСЕРЪГЕЕВИЧЪПУШЪКИНЪ
(ALEXANЪDERЪSERЪGEJEVIČЪPUŠЪKINЪ)

Potom už je len potrebné nájsť korene známych Slov a Slabík, ktoré sú vedľajšími slovami, a text rozdeliť na slová:

АЛЕКЪ САНЪДЪРЪ СЕРЪ ГЕЕ ВИЧЪ ПУШЪ КИНЪ
(ALEKЪ SANЪDЪRЪ SERЪ GEJE VIČЪ PUŠЪ KINЪ)
Oleg Sandre – Úsvit (ser) Zeme (geje, gaia), vidím (vič) viac (puši) ako kôň (kiň) = (čas), (rýchlejšie).

Ešte jedno pravidlo:
Samohlásky: O, A, E – sú najstaršími samohláskami a sú zameniteľné so všetkými samohláskami.

Spoluhláska S prechádza/mení sa na Z, Ž, Č, Š a naopak.
B prechádza/mení sa na V.
K na G.

Ak Vám nie sú známe korene slov, môžete ich nájsť v slovníkoch Starobylého Ruského Jazyka:
Sandry – Védy. Gaja – Zem. Viac než (Пуще) – bystrejší, rýchlejší.

Odlišné zloženie slov môže dať iný text, ktorý prehĺbi a vysvetlí ten pôvodný.

Pri ďalšom čítaní musíte text rozdeliť na slabiky:
А ЛЕ КЪ СА НЪ ДЪ РЪ СЕ РЪ ГЕ Е ВИ ЧЪ ПУ ШЪ КИ НЪ
(A LE KЪ SA NЪ DЪ RЪ SE RЪ GE JE VI ČЪ PU ŠЪ KI NЪ),

a zapíšte to naopak:

НЪ КИ ШЪ ПУ ЧЪ ВИ Е ГЕ РЪ СЕ РЪ ДЪ НЪ СА КЪ ЛЕ Я
(NЪ KI ŠЪ PU ČЪ BI JE GE RЪ SE RЪ DЪ NЪ SA KЪ LE JA)

a potom pospájať do slov:

НЪКИ ШЪПУЧЪ ВИ ЕГО РЪСЕ РЪДЪНЪ САКЪЛЕЯ
(NЪKI ŠЪPUČЪ VI JEGO RЪSE RЪDЪNЪ SAKЪLEJA)

Toto je pochopiteľné aj bez slovníka:

Нука шепчи ты его речи Родину соклеешь.
(A tak šepkaj jeho reči, Vlasť zachrániš).

A čo sa teraz stalo?

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН, ОЛЕГ ВЕЩИЙ – ЗАРЯ ЗЕМЛИ, ВИДИТ БЫСТРЕЙ ВРЕМЕНИ. НУКА! ШЕПЧИ ТЫ ЕГО РЕЧИ – РОДИНУ СПАСЕШЬ.
(Alexander Serejevič Puškin, Oleg Prorok – Úsvit Zeme, vidí rýchlosť času. Hľa! Šepkaj ty jeho reč – zachrániš vlasť.)

A si zvedavý, aká je to Jeho Reč, ktorú treba v prvom rade šepkať? Samozrejme, že chceš!!!

У Лукоморья Дуб зеленый;
(Pri Lukomori Dub zelený;)

златая цепь на Дубе том:
(zlatá reťaz na Dube tom:)

И днем и ночью КОТ (код?) ученый,
(i dňou i nocou Kocúr (kód?) učený,

Все ходит по цепи КРУГОМ;
(Stále chodí po reťazi OKOLO;)

Идет НАПРАВО – песнь заводит,
(Ide NAPRAVO – pieseň sa spustí,)

НАЛЕВО – сказку говорит.
(NAĽAVO – rozprávku hovorí.)

O akom Kóde to hovorí? Nie je to náhodou o tom, že ako treba rozlúštiť slová NAPRAVO, NAĽAVO a OKOLO?

EJ – ÁNO, JE TO PUŠKIN!!! EJ – ÁNO, JE TO PAŠÁK!

Prečo sa tak dlho neuznával? Celé STOROČIE na každého kričal, ale vy ste nepočuli:
„JEDNO si pamätám: Rozprávku túto rozprávam teraz ja Svetlu“ …TU JE RUSKÝ DUCH…
TU TO RUSKOM VONIA! Teraz sa poďme pozrieť, čo za rozprávku rozprávka Kocúr na reťazi.

Čo je to tam, v Puškinovom Epilógu „Ruslana a Ľudmily“?
„I schovala sa predo mnou na STOROČIE bohyňa tichého spevu piesní…“ Prečo tri bodky?
Skontrolujeme to:
“И скрылась от Меня на ВЕК богиня тихих песнопений…”

И СЪ КЪ РЫ ЛА СЬ О ТЪ МЕ НЯ НА ВЕ КЪ БО ГИ НЯ ТИ ХИ ХЪ ПЕ СЪ НО ПЕ НИ Й

a naopak:

Й НИ ПЕ НО СЪ ПЕ ХЪ ХИ ТИ НЯ ГИ БО КЪ ВЕ НА НЯ МЕ ТЪ О СЪ ЛА РЫ КЪ СЪ И

Pospájame to do slov. A už je to jasné:

Й НИ ПЕНО СЪПЕХЪ ХИТИ НЯГИ БОКЪ ВЕНА НЯМЕ. ТЪО СЪЛА РЫКЪСЪИ…
Ja nie pieseň spievať som chcel, ktorú Boh mi prikázal. To Sila buráca…

No, čuduj sa svetu! Nepovedal to priamo v Rozprávke, ale opísal to perom. Čo za Silu – Silušku to buráca tam za trojbodkou, u Proroka Olegu?

A čítajte dovnútra a von. AK BY STE CHCELI, môžete si to prečítať, veď Puškin v každom dome na poličke v knižnici stojí. Už dávno uplynulo storočie a Pushkin v knižniciach zapadá prachom a nikto ho doteraz NECHCE Prečítať. Úžasná práca! Ani sme si nevšimli, ako sme sa dotkli skutočného zázraku, nádherných tajomstiev Ruského Jazyka. Venovali sme sa iba jeho Menu a toto Meno nás vyzýva ZACHRÁNIŤ VLASŤ, a nielen vyzýva, ale i ukazuje Cestu Záchrany, ktorú pre nás pripravili dávno pradávno, pred tisícročiami, náš VEĽKÝ MOCNÝ RUSKÝ NÁROD. Nám Všetkým spolu, keď sme sa spojili s ostatnými Národmi Matky Zeme, zostáva už len vložiť posledný, akordný bod do tejto Božskej symfónie.

ZLATÝ VEK ZEME

Zlatý vek, ktorý bol na Zemi v tých pradávnych časoch, nezanechal po sebe žiadne viditeľné materiálne stopy. Ale informácie o jeho existencii sa zachovali vo Vedách, v rozprávkach, legendách, bylinách, piesňach. Ak sa na ne pozriete bližšie, nájdete veľa objektívnych informácií o tých časoch, kedy naši predkovia žili Múdro a Čisto.Informácie o týchto starodávnych časoch možno získať aj od Ľudí Čistých, ktorí si zachovali schopnosť komunikovať s Prorockým Lesom alebo s Čistými Poľami Vesmíru, informačnou databázou, ktorá zapĺňa celý vesmír.Túto informáciu o vesmíre vytvoril Veľký Boh. On a samotní ľudia ju dopĺňajú, ich čistými myšlienkami, ona je tak veľkolepá, že dokáže odpovedať na každú otázku. Je decentná.Odpoveď sa okamžite objavila v ľudskom podvedomí. Títo ľudia nepotrebovali kozmické lode na prelet na iné planéty, pretože oni videli, čo sa na nich dialo. Nepotrebovali televízor, telefón, písomníctvo, pretože informácie, ktoré my dostávame z kníh a z rôznych druhov komunikácie, oni ich mohli okamžite prijať.Takýto ľudia nepotrebovali priemysel, obchody, lekárne, pretože v prípade potreby mohli získať všetky najlepšie prostriedky iba jemným pohybom ruky, pretože existujú v prírode.

Nepotrebovali súčasné dopravné prostriedky. Nepotrebovali stroje a komplexy, ktoré produkujú jedlo, pretože aj tak všetko bolo pre nich.

MILOVALI, CHÁPALI, CHRÁNILI KOZMOS I SVOJU PLANÉTU.

Ľudia boli myslitelia a poznali svoje poslanie. Rozmýšľali a komunikovali v prvotnom Pôvodnom jazyku, jednotným s jazykom Čistých Polí Vesmíru. S jeho pomocou vytvorili priestor Lásky a zdokonalili planétu Zem.

prebrané

You must be logged in to post a comment

Copyright Som Slovan© 2020