država

država

DŔŽAVA

Po dlhú dobu mali Rus a Árijovia dŕžavnú formu vlády. Zdrojom našich poznatkov o dŕžavnom vládnutí sú Slovansko-Árijské Vedy. Podľa nich existujú dva systémy spoločenskej organizácie života ľudí: Dŕžava a štát. V minulosti (a nie až takej vzdialenej) žili Rusi a Árijovia v Dŕžave. Organizácia ľudského života v Dŕžave zahŕňala harmóniu s prírodou, pretože nebola založená na záujmoch konkrétnych ľudí (panovníkov, ich úradníkov a iných spotrebiteľov), ale na Tradíciách, Prikázaniach Svetlých Bohov a Veľkých Predkov a na Svedomí ľudí.

V Dŕžave neexistoval sekulárny (autokratický) civilný vodca. V Dŕžave sa vykonávala samovláda Rodov Rusov a Árijov. Sila Dŕžavy spočívala v sile Rodov a Duchovnosti ich predstaviteľov. Dŕžavu riadil ľud, ktorý sa skladal z Rodov a držal sa jeho duchovnosťou. V Dŕžave voči každému sa správali, ako voči potomkovi Svetlých Bohov, a pred nimi všetci boli rovní bez ohľadu na to, akú úlohu zohrávali v spoločnosti. V porozumení Rusov a Árijov „národ“ to nie sú len obyvatelia žujúci na určitom území, ale súhrn Rodov a Kmeňov. Pojem „národ“ nie je totožný s pojmom „obyvateľstvo“, pretože obyvateľstvo nemusí žiť v Rodoch, ale môže sa skladať z vyhnancov, cudzích a cudzincov.

Sociálno-ekonomickým základom Dŕžavy bol Rod. Rod pozostával z jednotlivých rodín, ktorých hlavnou povinnosťou bolo reprodukovanie potomkov pre pokračovanie a posilňovanie rodiny. Ekonomický život, výchova a vzdelanie detí sa uskutočňovali v Rode. Rod si sám zabezpečoval bývanie, jedlo, oblečenie, obuv, domáci riad a ďalšie potrebné predmety a zariadenia, ako aj so zbrane. To, čo nestačilo na zabezpečenie života, bolo zobchodované na trhu. Základom života každého člena Rodu bola jeho práca, zameraná na jeho prospech a na prospech rodiny.

Rodovou osadou bol skit alebo skuf. Na čele Rodu stala Hlava Rodu. Neriešil však všetky problémy samostatne. On sám vyriešil len aktuálne problémy a reprezentoval Rodom na Dŕžavnom Kruhu. Na vyriešenie spoločných problémov Rodov zvolávali Kruh hláv jednotlivých rodín, ktoré mali dospelých (ktoré mali svoje meno) detí. Na tomto Kruhu boli prijaté rozhodnutia, ktoré všetci členovia Rodu prísne dodržiavali. Všetky otázky organizácie života v Rodu sa prijímali v súlade s Príkazmi Svetlých Bohov a Veľkých Predkov, ako aj s Rodovými Základmi a Pravidlami.

You must be logged in to post a comment