SLOVANSKÝ “NOVÝ ROK”– A NOVÝ ROK

SLOVANSKÝ “NOVÝ ROK”– A NOVÝ ROK

SLOVANSKÝ “NOVÝ ROK”– A NOVÝ ROK

SLOVANSKÝ “NOVÝ ROK”– A NOVÝ ROK- Новолетие

Na tejto planéte sa tisíce storočí darilo slovanskej civilizácii. Prirodzene, v rôznych časoch, z rôznych dôvodov, naši slávni predkovia vytvorili rôzne kalendáre, ktoré udržiavali určité dôležité udalosti …V stredoveku nepriatelia ľudskej rasy aktívne pracovali na tom, aby zo svetových dejín vyšli pravdivé informácie o veľkej civilizácii našej planéty, ktorá prekvitala po tisíce storočí . Naša planéta bola osídlená slovanskými Ariánmi asi pred 800 tisíc rokmi po dlhej príprave planéty a slnečnej sústavy. Počas tohto obdobia sa konali rôzne udalosti, z ktorých niektoré boli zvečnené v nových kalendároch . Posledný normálny kalendár predstavili naši predkovia pred 7520 rokmi na pamiatku víťazstva nad Arimiahom (staroveká Čína). Po ťažkej, zdĺhavej a krvavej vojne bola Čína porazená a v Hviezdnom chráme bola uzavretá mierová zmluva, Od tejto udalosti sa začala nová chronológia nazývaná „od stvorenia sveta v chráme hviezd“ ( SMZH ). V roku 1700 bol tento kalendár nahradený európskym dekrétom falošného Petra I. z .

Mimochodom, v niektorých európskych krajinách sa koniec leta (leto) stále nepovažuje za posledný augustový deň, konkrétne za deň jesennej rovnodennosti – 22. september. Nanešťastie veľká väčšina ľudí nevie, že v skutočnosti tento dátum v skutočnosti neznamená koniec letného obdobia, ale koniec leta, t. kalendárny rok. Je to však aj taká skutočnosť, ktorá hovorí veľa …

Nový model 7520 pochádza od spoločnosti SMZH

Tradícia nového roka má korene v staroveku. V staroveku symbolizoval sviatok začiatok nového životného cyklu. S rozvojom civilizácie sa posvätné rituály postupne tkali do prehľadu oficiálnych festivalov. Moderné novoročné tradície k nám prišli od staroveku takmer nezmenené. Počas novoročných sviatkov sa modlili Bohu, patrónovi novorodenca a najuznávanejším bohom. Okrem toho každý požiadal o udelenie nielen osobnej pohody, ale aj mieru a prosperity celému štátu. Na Silvestra boli všetci ľudia nadšení: všetci išli na návštevu, vymenili si dary a želania.Slovania oslávili Nový rok v dňoch jesennej rovnodennosti (22. – 26. septembra) a začali nové letné stretnutie 14. septembra. Po žatve ľudia vedeli, že hlavná plodina už bola v stodole a pri narodení Slovanov sa rozhodli osláviť svadby, usporiadať svadby a slávnosti.Po vyhláške Petra I. bol nový rok v Rusku odložený na 1. januára (25. decembra), ôsmy deň od Vianoc. Je zvláštne, že „rozhodujúci“ Nový rok sa prekrýval s ôsmym dňom od narodenia Krista, t. Deň obriezky Krista (v skutočnosti tomu tak nebolo) a Ježiš Kristus , ktorého skutočné meno je Radomir , sa narodil v úplne inom čase a na inom mieste. Pozri článok „Kto sa narodil na Vianoce?“) Podľa ezoterického učenia je v dôsledku obriezky dieťaťa ľudská povaha „uzemnená“ a dve dolné čakry prestanú fungovať. Podľa iných svetonázorov obrezanie Židov v detstve znižuje úroveň duchovnej organizácie človeka na osobu kontrolovanú masovou kultúrou („zombie“, „biorobot“, „zviera“) a rabinátu.Keďže tieto tradície boli zavedené zvonka, návrat na oslavu nového roka všetkými národmi, ktoré tvoria ruské superetnosy (všetci žijúci spolu v Rusku, hovoriaci rusky), sa považuje za sériu spoločne riešených úloh: „úlohy na obnovu rodinnej pamäte a prepísanú históriu našej vlasti a ľudstvo, čiastočne stratené v dôsledku „obriezky historickej pamäte“. Pretože ten, kto nepozná skutočnú históriu svojho druhu , nebude milovať a chrániť MOTHERLANDS. V roku 1700 A.D. Peter I. vydáva dekrét o zrušení starého kalendára, ktorý existoval v Rusku, a zavádza západoeurópsky kalendár od narodenia Krista. Zároveň prenáša začiatok kalendára (Nový rok) odo dňa jesennej rovnodennosti (medzi starými Slovanmi) a 1. septembra (medzi kresťanmi) do 1. januára (január). Za počiatočný dátum si vyberie rok 1700.Dátum začiatku nového kalendára nebol náhodou zvolený Peterom Veľkým. 25. decembra oslavuje celý kresťanský svet Vianoce . Podľa Biblie, ôsmeho dňa, bolo Ježišovo dieťa obrezané podľa židovského obradu , t. 1. januára oslávila kresťanská cirkev obriezku Pána. Tento dátum si vybral Peter Veľký . Nařídil všetkým subjektom, aby si označili začiatok nového kalendára a priali si veľa šťastného nového roka.

Prečo nový rok, nie rok

Na súde Petra Veľkého takmer nehovoril rusky, pretože sa to považovalo za jazyk obyčajných ľudí. V podstate všetka komunikácia prebiehala v nemčine a holandčine. Slovo „ Boh“ v týchto jazykoch znamená „Boh“. Tie. Peter svojím dekrétom prinútil svojich poddaných, aby sa v deň jeho obriezky navzájom zablahoželali k novému Bohu. Tento Peterov vtip stále existuje a ľudia, ktorí stratili svoj pôvodný význam, pokračujú 1. januára a navzájom si blahoželajú k novému obrezanému Bohu, a nie k novému roku , ako tomu bolo predtým.Pripomeňme, že staroveké trezory o minulých udalostiach sa nazývali kroniky, nie kroniky. Stále sa pýtame: „koľko máš rokov“ a nie „koľko máš rokov“. V Starých veriacich sa stále počíta z jesennej rovnodennosti (22. – 23. septembra). Na rozdiel od 1. januára je tento dátum nejako spojený s astronomickými udalosťami.Okrem toho Peter nezmenil iba starý kalendár za nový. Ukradol ľuďom 5508 rokov Veľkého dedičstva a nariadil cudzincom, aby namiesto neho napísali históriu, ktorá predtým neexistovala. V súčasnosti si málokto pamätá, že pred dátumami kroník boli napísané veľkými písmenami starého ruského jazyka, a nie v číslach, ktoré boli zadané Petrovým rozkazom.Pred zavedením nového kalendára ľudia oslávili Nový rok 7208 a dátumy boli vždy písané veľkými písmenami. To nám hovorí, že písanie existovalo medzi Slovanmi dávno pred Solunským mníchom Cyrilom a Metodom. Všetko je logické. Keby to nebolo pre Petrovu reformu, tento cirkevný príbeh o „osvietení negramotných pohanov“ by sa už dávno zabudol, rovnako ako niečí hlúpy vtip.

Cisárovná Kateřina II. Zbytočne nepovedala: „Slovania mali svoje listy pred tisíckami rokov!!!!!!!!!!!!!!!! ……………………………. Славянский «Новый Год» – Новолетие-Славянская цивилизация процветала на этой планете тысячи веков. Естественно, что в разное время в силу разных причин нашими славными предками создавались разные календари, которыми увековечивались определённые, важные события…В средние века враги рода человеческого активно трудились над тем, чтобы вычеркнуть из мировой истории правдивую информацию о великой цивилизации нашей планеты, процветавшей многие тысячи веков. Наша планета была колонизирована Славяно-Ариями около 800 тысяч лет назад после длительной подготовки и планеты, и Солнечной системы. За это время происходили разные события, некоторые из которых были в своё время увековечены в новых календарях. Последний нормальный календарь был введён нашими предками 7520 лет тому назад в ознаменование победы над Аримией (древним Китаем). После тяжёлой, длительной и кровопролитной войны Китай был разбит, и в Звёздном Храме был заключён Мирный Договор. От этого события и пошло новое летоисчисление, названное «от Сотворения Мира в Звёздном Храме» (СМЗХ). В 1700 году этот календарь был заменён на европейский по указу фальшивого Петра I.Кстати сказать, в некоторых европейских странах окончанием лета (летнего периода) до сих пор считается не последний день августа, именно день осеннего равноденствия – 22 сентября. К сожалению, подавляющее большинство людей не знает, что в действительности эта дата означает не окончание летнего периода, а окончание Лета, т.е. календарного года. Но, тем не менее, это тоже факт, который говорит о многом…

Наступил новый 7520 год от СМЗХ

Традиция встречи Нового года уходит корнями в глубокую древность. В древние времена праздник символизировал начало нового жизненного цикла. По мере развития цивилизации, сакральные ритуалы постепенно вплетались в канву официальных празднеств. Современные новогодние традиции практически в неизменном виде дошли до нас из античности.В новогодний праздник молитвы возносились богу, покровителю родившегося месяца и наиболее почитаемым Богам. Причём каждый просил даровать не только личное благополучие, но и мир и процветание всему государству. В новогоднюю ночь весь народ приходил в волнение: все ходили друг к другу в гости, обменивались подарками и пожеланиями.Новолетие славян приурочили к дням осеннего равноденствия (22-26 сентября) и начинали встречу Нового Лета с 14 сентября. После сбора урожая люди знали, что основной урожай уже в амбарах, и в родах славян решались справлять свадьбы, устраивать смотрины и праздничные гуляния. После указа Петра I Новый год в России был перенесён на 1 января (25 декабря), на восьмой день от Рождества Христова. Странным образом «указной» Новый год совпал с восьмым днём от Рождества Христова, т.е. Днём обрезания Христа (на самом деле причина была не в этом, и Иисус Христос, настоящее имя которого Радомир, родился совсем в другое время и в другом месте. См. об этом статью «Кто родился в Рождество?»). Согласно эзотерическим учениям, в результате обрезания младенца «заземляется» человеческая натура и перестают работать две нижние чакры. Согласно другим мировоззренческим утверждениям, обрезание иудеев в младенчестве понижает уровень духовной организации личности до человека, управляемого средствами массовой культуры (человек-«зомби», человек-«биоробот», человек-«животное») и раввинатом.Поскольку эти традиции привнесены извне, то возвращение к празднованию Новолетия всеми народами, составляющими русский суперэтнос (все, совместно проживающие народы в России, разговаривающие на русском языке), видится как серия совместно решаемых задач: «задач по восстановлению РОДовой памяти и переписанной истории нашей РОДины и человечества, частично утраченной в результате «обрезания исторической памяти». Потому что не будет любить и защищать РОДИНУ тот, кто не знает подлинную историю своего РОДа. В 1700 году н.э. Пётр I издаёт указ об упразднении старого календаря, существовавшего на Руси, и вводит западно-европейский календарь от Рождества Христова. При этом он переносит начало календаря (Новолетие) с дня осеннего равноденствия (у славян-староверов) и 1 сентября (у христиан) на 1 генваря (января). 1700 год он выбирает как начальную дату.Дата начала нового календаря была выбрана Петром Первым неслучайно. 25 декабря, весь христианский мир отмечает Рождество Христово. Согласно Библии, на восьмой день младенец Иисус был обрезан по иудейскому обряду, т.е. 1 генваря христианской церковью отмечалось Обрезание Господне. Вот эту дату и выбрал Петр Первый. Он своим указом приказал всем подданным отмечать начало нового календаря и поздравлять друг друга с Новым Годом.

Почему Новое Лето, а не год

При дворе Петра Первого на русском языке почти не разговаривали, потому что он считался языком простого народа. В основном всё общение шло на немецком и голландском языках. Так вот, слово «Год» (God) на этих языках означает «Бог». Т.е. своим указом Пётр заставил подданных поздравлять друг друга с Новым Богом, в день его обрезания. Эта петрова шутка существует до сих пор, и люди, потеряв изначальный смысл, продолжают 1 января поздравлять друг друга с Новым обрезанным Богом, а не с Новолетием, как это было раньше.Вспомним: древние своды о прошедших событиях назывались Летописями, а не Годописями. Мы до сих пор спрашиваем друг друга: «сколько тебе лет», а не «сколько тебе годов». У староверов и поныне летоисчисление ведётся от осеннего равноденствия (22-23 сентября). В отличие от 1-го января, эта дата хоть как-то привязана к астрономическим событиям.Кроме того, Пётр не просто сменил старый календарь на новый. Он украл у народа 5508 лет Великого Наследия и приказал иноземцам написать вместо него Историю, которой раньше не было. Сейчас мало кто помнит, что раньше даты Летописях записывались буквицей древнерусского языка, а не цифрами, которые ввели по приказу Петра.До введения нового календаря народ отметил 7208 Новолетие, и даты всегда записывались буквицей. Это нам говорит о том, что письменность существовала у Славян задолго до Солунских монахов Кирилла и Мефодия. Всё логично. Если бы не реформа Петра, эта бы церковная сказка про «просвещение неграмотных язычников» давно была бы забыта, как чья-то глупая шутка.

Не зря же императрица Екатерина II говорила: «Славяне за многие тысячи лет до Рождества Христова свои письмена имели…»

(prebrané)—

You must be logged in to post a comment

Copyright Som Slovan© 2020