Jedna Bukvica môže mať aj deväť obrazov

Jedna Bukvica môže mať aj deväť obrazov

Jedna Bukvica môže mať aj deväť obrazov

Jedna Bukvica môže mať aj deväť obrazov. Najpoužívanejšia verzia Staroslovienskej Bukvice bola matrica 7×7, t.j. 49 znakov, no kompletný Bukvarь obsahuje matricu 9×6, t.j. 54 znakov. Moderný človek si nevie ani predstaviť, aké obrovské množstvo informácií a najmä odpovedí na životne dôležité otázky uchováva kompletný systém Staroslovienskej Bukvice, presnejšie Rodový Bukvarь.V zásade sa fonetický, povrchový význam každého slova číta zľava doprava, hĺbkový význam dosiahneme čítaním obrazov sprava doľava. Obrazov je preto u každej bukvice viac ako jeden, lebo každú bukvicu si môžeme predstaviť ako objekt, vyžarujúci informáciu na určitom spektre. Pri vzájomnom spojení bukvíc do slova začnú tieto na seba vzájomne pôsobiť, a preto sa celkové spektrum slova mení práve podľa vzájomného postavenia a pôsobenia bukvíc. Pozrime sa na hĺbkový význam slova „Jezyk“ obrázok 1,:Vľavo je Bukvica, nasleduje jej meno (v dnešnej azbuke), fialové sú obrazy. Spolu tvoria jasnú odpoveď o čo ide. Je jasné, že ak sa zmení poradie písmen, či dokonca Bukvica za abecedu, tak informácia sa stráca, čo bol dôvod práce cirkevných fantómov.Pozrime sa aj priamo na samotné slovo BUKVARЬ. Prvý výklad sme si už povedali, výkladov však je vždy spravidla k dispozícii viac.

Výklad 2-obr,2.:„Božie Posolstvá pre poznanie zemskej podstaty Prahmoty, prejavenej vo Svete Javi.“Slovo BUKVICA: Jeden z výkladov:obr.3,-„Božie Posolstvá pre poznanie Vyššej štruktúry Zemského Počiatku“.Ide naozaj o menej ako minimálne vysvetlenie používania Obrazov, ale na vytvorenie predstavy postačí.Bukvica „Otъ“ od svojej grafiky odvodzuje VŠETKY FORMY sakrálnej geometrie Bukvara, dáva podklad pre zanesenie do sakrálnej geometrie filozofický výklad pojmu „Nebeská Duša“, ktorou je Bohyňa Dživa-obr.4,„Prvopočiatočne poznajúca Zdroje životnej Duchovnej Skúsenosti“.V štruktúre Bukvara je vyčlenený rad bukvíc, tvoriacich ROZPRÁVANIE o matrici Človečej Duše, ktorú vytvára Bohyňa Dživa a Púti zdokonaľovania sa Duše v Javnom Svete. Etapy tohto výkladu si uvedieme na príkladoch.Prvopočiatočne jestvujúci Duch sa dostáva do znovu Zrodeného Všehomíru, pohrúži sa do matérie a oduchovní ju.Výraz „dať bodku nad i“ má veľmi starý pôvod a nesie v sebe Obraz počiatku ľubovoľnej činnosti-obr.5,-.Bohyňa Dživa vytára informačnú matricu, ktorú voláme Duša, kvôli evolučnej transformácii Ducha a materializáciu energie okolo neho. Duša je Riadiacou silou všetkého Jestvujúceho.obr.6,-„Duchovná skúsenosť Prarodičov, znásobená a rozšírená“.Proces evolúcie Duše je rozoberaný v grafickom prevedení rady bukvíc. V Staroslovienskom Bukvari jestvuje špecifická bukva označujúca Dušu – „PSI“. Nie náhodou dnes existuje výraz „psychika“.obr.7,-„Hranica materializova- ného Slova Zdroja“.Horizontálna línia, ktorá presekáva Vertikálu v bukvici „PSI“ (pozri hore) je hranica, ktorá podmienene oddeľuje v tele Sloviena umiestnenie čakier „Prsia“, „Lada“ a „Leľa“, ktoré sú spojené s Dušou. Pod touto horizontálou sú umiestnené tri nižšie čakry, ktoré sú spojené s vývojom fyzického tela človeka. Nad touto horizontálou sa nachádzajú tri vrchné čakry, ktoré zodpovedajú za duchovný rast človeka. Dživa odosiela Dušu na Zeme v určenom Hviezdnom Systéme s cieľom ich zdokonaľovania. Riadiaca Hviezda rozmiestňuje Duše po svojich Zemiach, aby sa materializovali v štvorrozmernom svete. Vo Svete Javi sa Duša zdokonaľuje, zbiera nové Duchovné Skúsenosti materializáciou v Živote ,na ktorý vplýva a aj sám sa nachádza pod vplyvom „L“ – ľudských „M“ myslí. Pozrime sa na výklad „Ľudia“:obr.8,9-„Formujúca sa Duchovná Skúsenosť ľudí, nachádzajúcich sa v evolučnom pohybe spolu s Vesmírnou Duchovnou Skúsenosťou“.Jeden z výkladov:„Myseľ a Slovo ľudské materializujú Harmonické Formy“.Na konci sa Duša „vracia“ – čo však lepšie vystihuje pôvodné slovo в-ось-вращается, t.j. do-osi(našej Vertikály)-sa vracia – k Bohyni Džive v inej kvalite a štruktúre. K Džive sa vracia aj informácia vo forme skúseností, ktoré Duša nahromadila počas svojej evolúcie vo Svetoch Javi aj iných rozmeroch; ale samotná Duša pokračuje na Púti svojho Duchovného výstupu, t.j. vo výstupe (chodení) po osi, Vertikále – в-ось-хождении.Dživa použije prinesené životné skúsenosti Duše na formovanie matríc nových Duší tak, aby sa mohli materializovať vo Svete Javi už o tieto skúsenosti obohatené ,t.j. lepšie pripravené.Tento zostup Duše zo zostupného bodu cez priestory-rozmernosti, jej zdokonaľovanie a návrat do Sveta Pravi nazývali naši Predkovia – ako už vieme – Kruhom ABSOLÚTNA, alebo ZLATOU PÚŤOU DUCHOVNÉHO ZDOKONAĽOVANIA. Púťou evolúcie však Duša prechádza aj v pozemskom živote, čo znázorňuje táto schéma-obr.10,-:Toto grafické vyjadrenie pozemskej púte Duše nazývame Kruhom pohybu Duše vo Svete Javi. Opis schémy pohybu Duše vo Svete Javi je v tabuľke:-obr.11,-Numerický súčet – číselný obraz “1“ – uvedený v modrých poliach potvrdzuje, že Jestvovanie vo Svete Javi je Zdrojom našej Duchovnej Skúsenosti.Počet etáp zdokonaľovania sa Duše vo Svete Javi je 16, čo zodpovedá obrazu „Kruh“, vo Svetonázore slovanských národov.Pre úplnosť si uveďme ešte jeden z výkladov slova KRUH, pretože práve Kruh je dôležitý element chápania nášho Svetonázoru:-obr.12,-„Koncentrácia Pramatérie vyvoláva pohyb Životných Síl vychádzajúcich z Najvyššieho“.(prebrané)

You must be logged in to post a comment

Copyright Som Slovan© 2020